PRIVACY VERKLARING
Geneeskunde voor het Volk

Versie 22/08/2018

Geneeskunde voor het Volk (GVHV) hecht veel belang aan uw privacy. Wij weten dat dit voor u ook zeer belangrijk is. In het eerste deel van deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens over u door GVHV worden bijgehouden, hoe ze gebruikt worden en hoe u ze kan consulteren, corrigeren en/of wissen. In deel 2 vindt u het privacybeleid voor onze website.

Meer algemene informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de privacycommissie. Geneeskunde voor het Volk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) ook bekend als GDPR.

DEEL 1 Privacy beleid algemeen

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Geneeskunde voor het Volk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens. Indien nodig kunnen we u doorverwijzen naar de lokale verwerkingsverantwoordelijke van de betreffende praktijk.

Geneeskunde voor het Volk Nationaal
Commandant Weynsstraat, 85, 2660 Hoboken
[email protected] of [email protected]
Telefoon : 03 828 02 43

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze patiënten, medewerkers (vrijwilligers, betaalde krachten en stagiairs), huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Geneeskunde voor het Volk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Patiëntenzorg (gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting)
Agenda en planning huisbezoeken en consultaties (gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting)
Forfaitinkomsten, maandelijkse facturatie aan de ziekenfondsen (wettelijke verplichting)
Terugbetaling prestaties (wettelijke verplichting)
Loonadministratie (contractuele overeenkomst, wettelijke verplichting)
Medewerkersbeheer van personeel en vrijwilligers (contractuele overeenkomst, wettelijke verplichting)
Selectie en rekrutering (wettelijke verplichting)
Opleiding artsen en verpleegkundigen (contractuele overeenkomst)
Wetenschappelijk onderzoek (gerechtvaardigd belang)
Patiënten en sympathisanten betrekken bij de campagnes van GVHV (uitvoering overeenkomst)
Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

We verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. tijdens de consultaties, inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk / telefonisch / e-mail contact, …). Externe bronnen zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke, met name bij externe zorgverleners (volledig patiëntendossier), de ziekenfondsen (verzekerbaarheid) het ICHO (huisartsen in opleiding) of de arbeidsgeneeskundige dienst (preventie medewerkers).

Om patiënt te kunnen zijn, lid te worden van de VZW of om aan activiteiten te kunnen deelnemen, moeten bepaalde noodzakelijke gegevens verstrekt worden.

Tijdens onze activiteiten kunnen wij beeldmateriaal verzamelen. Deze foto’s of video’s kunnen gebruikt worden in onze publicaties (nieuwsbrief, website, Facebook, ...). Indien u bepaald beeldmateriaal van uzelf niet gepubliceerd wilt hebben, kan u zich richten tot de verwerkingsverantwoordelijke van de VZW.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Er worden in principe geen gegevens doorgeven aan derden. Ze worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. GVHV gebruikt het platform CareConnect om de patiëntendossiers te beheren.

Enkel persoonsgegevens van patiënten in het kader van patiënten zorg of de forfaitadministratie worden doorgegeven aan met name

Externe zorgverstrekkers
Ziekenfondsen
Overheidsdiensten
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

De VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer blijkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (bijv. uw medisch dossier kan worden doorgestuurd naar een zorgverlener van uw keuze).

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen.
Wij kunnen u wel vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Beheer en beveiliging

De privacyverklaring wordt regelmatig geüpdatet en kan altijd geconsulteerd worden op www.GVHV-MPLP.be/privacy.

GVHV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze servers worden beveiligd door een firewall (Watchguard) en beheerd door een gecertificeerde firma (Networkx) om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GVHV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met GVHV.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
[email protected]

DEEL 2 Privacy beleid en onze website

Wanneer u de website van GVHV bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruiksgegevens die nooit worden gelinkt aan uw persoonsgegevens. De bezoekers van de website van GVHV blijven dus anoniem. Deze niet persoonlijke gebruiksgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden de website voortdurend te verbeteren.

Google Analytics

GVHV verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de websites van de GVHV door gebruik van het platform Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt.

De informatie die via de Google Analytics cookie wordt verzameld wordt overgebracht naar en door Google Analytics opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Toegankelijkheid

Er bestaan veel soorten computers, browsers en gebruikers. De beste manier om voor iedereen toegankelijke websites te bouwen is conformering aan de wereldwijde standaarden van het Word Wide Web Consortium (W3C). De code waarin de opmaak van onze site is vastgelegd (CSS) voldoet aan de laatste standaarden (CSS3). Waar browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, enz.) webpagina's niet weergeven volgens deze standaarden, proberen we daaraan tegemoet te komen.

Binnen de grenzen van onze mogelijkheden houden wij maximaal rekening met bezoekers met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke handicap. Heb je in dit opzicht aanmerkingen op onze website(s), meld het dan alsjeblieft aan de webmaster. Honderd procent toegankelijkheid voor honderd procent van de bezoekers zal echter – naar wij vrezen – voorlopig nog een wensdroom blijven.

Cookies

Voor de goede werking van onze site is het nodig dat er soms cookies worden geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestandjes met daarin de informatie van een gebruiker die op meerdere pagina's gebruikt moeten worden, zodat die niet steeds opnieuw moet worden ingevoerd. Wij gebruiken cookies niet om uw surfgedrag bij te houden. Video's ingevoegd in onze nieuwsbrieven, leveren u soms een tracking-cookie op van de videoaanbieder. Wij hebben daarover helaas geen controle, daarom worden video's niet getoond als u cookies niet accepteert. GVHV zal geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken). U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van GVHV-MPLP.be geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Heeft u een vraag over ons privacy- en cookiebeleid, stuur ons dan een e-mail. Wij zullen er zo snel mogelijk op antwoorden.

Beveiliging

GVHV doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat via haar websites geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) uw computer bereikt.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, documenten en foto’s op deze website vallen onder een Creative Commons by-nc-nd 2.0 licentie. Gehele of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal is toegestaan mits bronvermelding. Wijzigingen of commercieel gebruik zijn niet toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

GVHV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal GVHV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. GVHV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GVHV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

GVHV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

GVHV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.